Основна частина

У розділах основної частини подають:

− огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

− виклад загальної методики й основних методів досліджень;

− експериментальну частину і методику досліджень;

− відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

− узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури (перший розділ) студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи дослідників, студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у відповідній галузі.

У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напряму досліджень, наводять методи розв’язання завдань і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень.

У наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором (табл.3).

Таблиця 3

Орієнтовний склад основної частини дипломної роботи (дипломного проекту)

Розділ Зміст компонентів основної частини Дипломна робота (дипломний проект) ступеня вищої освіти
бакалавр спеціаліст магістр
Огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень + + +
1 або 2 Аналіз сучасного стану проблеми + + +
Виклад загальної методики й основних методів досліджень + або − + +
2 або 3 Експериментальна частина - + або − +
Узагальнення та аналіз результатів досліджень - + або − +

Висновки

Викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані у дипломній роботі (дипломному проекті), які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми, її значення для науки і практики. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають розв’язання поставленої у дипломній роботі (дипломному проекті) наукової проблеми та значення для науки і практики.

У висновках повинно відображатися розв’язання визначених завдань дослідження. Загалом кількість висновків має відповідати кількості поставлених завдань.

Список використаних джерел

До переліку використаних джерел включаються, як правило, ті джерела, на які були зроблені посилання в роботі або ті джерела, які висвітлюють відповідну тему і знайомі авторові роботи.


7163233701732920.html
7163262141742744.html
    PR.RU™