Сутність державної регіональної політики

Державна регіональна політика — це сукупність організаційних, правових та економічних заходів, які здійснюються державою у сфері регіонального розвитку країни з врахуванням поточного соціально-еко­номічного стану регіонів та стратегічних завдань. Заходи спрямову­ються на стимулювання ефективного розвитку продуктивних сил ре­гіону, раціональне використання їх ресурсного потенціалу, створення нормальних умов життєдіяльності населення, забезпечення екологіч­ної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Впровадження регіональної політики пов'язане з необхідністю вдоско­налення регіонального управління. Сучасна надмірна централізація управління, недосконала фінансово-економічна база місцевих органів влади призвели до виникнення значних диспропорцій у територіальній структурі економіки, накопичення на місцях господарських, економіч­них та соціальних проблем.

Державна регіональна політика являє собою складову частину загальнодержавної стратегії економічного та соціального розвитку України. Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку територій, усунення основ­них регіональних диспропорцій на основі ефективного використання виробничого потенціалу кожного регіону для підвищення рівня жит­тя населення, забезпечення соціальної захищеності кожного грома­дянина, удосконалення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.

Державна регіональна політика грунтується на таких прин­ципах:

• конституційність та законність — реалізація політики здійснюєть­
ся відповідно до Конституції та законів України, актів Президента

2'


В. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

України та Кабінету Міністрів України, впровадження чіткого роз­поділу повноважень та відповідальності між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

• забезпечення унітарності України та цілісності її території, вклю­чаючи єдність використання економічного механізму управління, єдиної для всіх регіонів України фінансово-кредитної, податкової та бюджетної систем;

• поєднання процесів централізації та децентралізації влади з вра­хуванням загальнодержавних, регіональних та місцевих інтере­сів;

• забезпечення тісного співробітництва органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування в реалізації заходів щодо регіонального розвитку.

Державна регіональна політика має забезпечити:

• формування оптимальної високоефективної структури господар­ства регіонів, яка б забезпечувала їх комплексний розвиток на ос­нові використання природно-ресурсного, виробничо-економічно­го, науково-технічного та людського потенціалу, історико-куль-турних традицій;• удосконалення системи державного прогнозування та стратегіч­ного планування регіонального економічного та соціального роз­витку;

• запровадження систем стратегічною бюджетного планування та фінансового забезпечення регіонального економічного та соціаль­ного розвитку з використанням науково обґрунтованих норм та нормативів, для визначення оптимального рівня фінансових ре­сурсів для реалізації цієї мети;

• обґрунтування перспектив залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення сучасної виробничої, транс­портної та ринкової інфраструктури на основі впровадження но­вих технологій, збільшення виробництва високоякісних товарів і послуг;

• впровадження заходів, спрямованих на стимулювання розвитку депресивних територій;Розділ 1 ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ЗАВДАННЯ НАУКИ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»


• об'єднання фінансових ресурсів місцевих органів державної вико­навчої влади та органів місцевого самоврядування для вирішення спільних міжрегіональних економічних, соціальних та екологіч­них проблем;

• підвищення ролі регіонів у зовнішньоекономічному співробіт­ництві, активне входження регіонів до міжнародних організацій та формувань, активізація міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

• децентралізацію влади, розмежування повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовря­дування з розширенням повноважень органів місцевого самовря­дування.

Узагальнюючи сутність та зміст діяльності по впровадженню дер­жавної регіональної політики можна заключити, що ця діяльність по­винна сприяти демократизації процесів управління кожним регіоном та місцевого самоврядування, вдосконалення інтеграційних зв'язків між органами державного управління та регіональними органами вла­ди. При цьому правові та економічні відносини й регулятори між дер­жавою й регіональними органами влади повинні будуватися на кон­ституційних засадах за принципом верховенства загальнодержавного права та законів.

Впровадження регіональної політики буде сприяти поглибленню територіального поділу праці, спеціалізації виробництва, створенню виробничих структур, які б відповідали географічним та економічним умовам кожного регіону. Ефективне використання науково-технічного потенціалу, розвиток підприємництва, впровадження різних форм гос­подарювання має сприяти насиченості ринку товарами та послугами, задоволенню потреб людей, позитивно вплинути на стан соціального забезпечення людей.Раціональне використання природних ресурсів та їх охорона в результаті широкого застосування маловідходних та безвідходних ресурсозберігаючих технологій сприятимуть вирішенню екологічних проблем, забезпечить збереження та своєчасне відтворення природи, створення гідних умов для життя людей.Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

1. Що розуміють під поняттям «регіон»?

2. На яких засадах грунтується територіальний устрій України?

3. Назвіть сім характерних регіонів, що входять до складу тери­торії України.

4. Назвіть характерні ознаки Поліського (Північного) регіону.

5. Назвіть характерні ознаки Подільського (Центрального) регіону.

6. Назвіть характерні ознаки Степового (Південного) регіону.

7. Яка особливість Карпатського (Західного) регіону?

8. Назвіть характерні ознаки Донбаського (Східного) регіону.

9. Розкрийте особливість Кримського регіону.

10. Чому м. Київ виділений в окремий регіон?

11. Дайте визначення предмету і завдань науки «Регіональна економіка".

12. Назвіть складові частини регіональної економіки як науки.

13. Яких принципів дотримуються в регіональних дослідженнях?

14. Які методи використовують в регіональних дослідженнях?

15. Які показники використовують для. економіко-географічної оцінки регіону?

16. В чому полягає сутність державної регіональної політики?

17. Назвіть основні завдання державної регіональної політики.Розділ 2 НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ7162561500541552.html
7162609524388525.html
    PR.RU™